Hieronder staan onderzoeken van externen die gebruikt zijn als bron voor programma 'Afval op School'.

Factsheet afvalbakken

Rijkswaterstaat heeft uitgezocht welke afvalbakken er allemaal zijn die geschikt bij voor gebruik op school.

Download de factsheet

Afvalmythes

Er zijn een aantal hardnekkige mythes over afval. Bijvoorbeeld dat scheiden geen zin heeft omdat het bij de verwerker toch weer allemaal bij elkaar gegooid wordt en dat wat ik als persoon doe toch niet uitmaakt voor het grote plaatje. In deze pdf worden de 5 bekendste afvalmythes ontkracht met cijfers en feiten. Leuk vormgegeven en ook geschikt voor leerlingen. 

Download de 5 afvalmythes

Pilot Schoon Belonen

Wat beweegt mensen tot het schoon houden van de leefomgeving? Rijkswaterstaat onderzocht de mogelijkheid om statiegeld op meer soorten verpakkingen in te zetten om zwerfafval terug te dringen, meer recycling op gang te brengen en het verlagen van de maatschappelijke kosten van inzameling. 

Download het rapport

Rapport afvalvrije scholen

Royal Haskoning heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een proef gedaan met afvalscheiding en afvalpreventie op 6 basisscholen en 5 middelbare scholen. Deze proef brengt in kaart wat voor ondersteuning er op scholen nodig is en wat voor afval er op scholen vrij komt. 

Download het rapport

Rapport opschalingsmogelijkheden afvalvrije scholen

Dit onderzoek is een vervolg op bovenstaande proef. Hiermee is een verdiepingsslag gemaakt op organisatorische aspecten die een rol spelen in het proces tot afvalvrije scholen en worden diverse opschalingsmogelijkheden en richtingen gepresenteerd. Hiervoor is gekeken naar onder andere: 1. De organisatiestructuur van scholen en samenwerkingsverbanden in Nederland, 2. Succesfactoren op school en 3. Externe factoren aan de kant van de markt en de overheid.

Download het rapport

Afvaleducatie hoger op de agenda in het onderwijs

Nederland Schoon en SME houden zich op allerlei verschillende terreinen bezig met een schoner én duurzamer Nederland, zo ook op scholen. Samen hebben zij de missie om ervoor te zorgen dat afvaleducatie op scholen de aandacht krijgt die dit onderwerp verdient. In opdracht van Nederland Schoon en SME heeft Kantar Public onderzoek uitgevoerd met als doel handvatten te geven om die missie beter waar te maken. Het onderzoek is tweeledig aangepakt: kwalitatief (in 2 focusgroepen) en kwantitatief (resultaten uit de focusgroep valideren bij grotere groep). 

Download het rapport

Plastic soep op de stoep

Deze publicatie is ontstaan uit de behoefte om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van lesmateriaal overzwerfafval voor het basisonderwijs. Hiervoor is een checklist ontwikkeld die in deze publicatie gepresenteerd en toegelicht wordt. De checklist kan gebruikt worden om een inschatting te maken van de bijdrage die een bepaald lespakket kan leveren aan waarden ontwikkelingen gedragsverandering ten aanzien van (zwerf)afval.

Download het rapport